แบงก์ชาติห่วงคนไทยเริ่มก่อหนี้ตั้งแต่อายุ 20ปี ฟุ่มเฟือย-ใช้จ่ายตามค่านิยม

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในการบรรยายถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและทิศทางการดำเนินนโยบายของ ธปท. ปี 60 ว่า ขณะนี้ ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ ปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทย เพราะผลการศึกษาข้อมูลรายละเอียดของบริษัทข้อมูลเครดิต พบว่า คนไทยก่อหนี้ในระดับค่อนข้างสูงตั้งแต่อายุยังน้อย เริ่มตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป และระดับหนี้ไม่ได้ลดลงเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ โดยคนไทยอายุ 29 ปี ที่มีหนี้สิน ซึ่ง 1 ใน 5 รายจะเป็นหนี้เสีย และคนไทยอายุ 56 ปี จะมียอดหนี้สูงสุดที่ค้างชำระสูงถึง 180,000 บาท ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้จ่ายตามค่านิยม และกระแสการบริโภคของสังคมที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ การก่อหนี้ของคนไทย ตั้งแต่อายุยังน้อยจนถึงสู่วัยเกษียณ แบ่งเป็นยอดหนี้ขั้นต่ำอยู่ที่รายละ 40,000 บาท และสูงสุดรายละ 180,000 บาท หรือเฉลี่ยรายละ 136,900 บาท ซึ่งในส่วนนี้มีหนี้เสียสูงถึง 16.4% ล้วนเกิดจากปัญหาการผิดชำระหนี้สูง สะท้อนถึงการขาดวินัยทางการเงินและขาดทักษะการบริหารเงิน โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไข เพราะระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการเป็นหนี้ โดยเฉพาะการก่อหนี้เพื่อการบริโภคนั้นไม่มีวันยั่งยืน และสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว

โดย ธปท.กำลังเร่งศึกษาหลายด้าน ทั้งการให้สินเชื่อ การเสนอขายผลิตภัณฑ์ เช่น บัตรเครดิต ว่าสอดคล้องและจำเป็นต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่

Please follow and like us:
0