ลำพูนคุมเข้มมอกควันไฟป่าห้ามเผาเด็ดขาด60วัน

จังหวัดลำพูนกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ห้ามเผาเด็ดขาด 60 วัน

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งได้กำหนดให้ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ เป็นเขตควบคุมไฟป่า เพิ่มความเข้มข้นของการใช้มาตรการต่างๆ ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2560 เป็นช่วง “60 วันห้ามเผาเด็ดขาดของจังหวัดลำพูน” ห้ามไม่ให้ผู้ใด เผากิ่งไม้ใบไม้ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะมูลฝอย และเผาพื้นที่เกษตรกรรม ผู้กระทำผิดจะมีโทษดังนี้ คือ หากมีการจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ 2 ปี จนถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 ผู้ใดกระทำทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท

ทางจังหวัดมุ่งรณรงค์ให้เกษตรกรและประชาชนงดเผา มีแผนจัดการเชื้อเพลิง โดยการกำจัดเศษวัสดุ การชิงเผา และการทำแนวกันไฟในพื้นที่ต่างๆ ที่เป็นจุดเสี่ยง รวม 28,000 ไร่เศษ

Please follow and like us:
0